Reklamační řád

 Reklamační řád

Pavel Moravec

IČO: 188708438,  Pražská 79, 417 63 Žalany

DIČ: CZ9111083124

 

Článek I.

 

Práva kupujícího z odpovědnosti za rozpor s kupní smlouvou z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem v platném znění, který je nedělitelnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s obsahem reklamačního řádku vhodným způsobem (vyvěšením v prodejně, na webových stránkách). V případě, že kupující zjistí, že zboží neníve shodě s kupní smlouvou, nebo vyskytne-li se u textilního zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího reklamaci. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci uplatnit v případě že:

 

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného užívání, skladování, nesprávného zásahu, či mechanického poškození,

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprováděné nutné údržby nebo v důsledku jejich nesprávného provádění

  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena

  • zboží je zcela opotřebeno v rámci své užitné hodnoty

 

Článek II.

 

Kupující může reklamaci uplatnit prostřednictvím pošty na adrese: Pražská 79, 417 63  Žalany, která je zároveň i místem podnikání, případně osobně v provozovně 218. října 420/4, 415 01 -Teplice. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním.

 

Nepovoluje-li povaha vady materiálu její zjiíštění ještě před zpracováním metrového textilu, je kupující povinen přerušit jeho další zpracování ihned po zjištění vady.

 

V případě, že kupující bude i po zjištění vady nadále pokračovat v jeho zpracování a způsobí tak rozsáhlejší poškození nebude reklamace uznána.

 

Reklamace rovněž nebude uznána, pokud bude kupující ostatní zboží po zjištění vady i nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození.

 

Kupující je povinen při reklamaci doložit originál prodejního dokladu, popř. dokázat koupi u prodávajícího jiným věrohodným způsobem.

 

Kupující odpovídá za to, že reklamované zboží a především reklamované textilní zboží je předáno k vyřízení reklamace ve stavu odpovídajícím obecným zásadám hygieny. V opačném případě je prodávající oprávněn odmítnout vyřízení reklamace. Je však potřeba dbát na to, aby se údržbou (např. praním) znečištěného textilního zboží nezměnil charakter reklamované vady.

 

Článek 3

Záruční doba

 

Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců a počíná běžet v okamžiku převzetí zboží kupujícím. Právo na reklamaci zanikne, nebylo -li uplatněno v záruční době.

 

Doba od okamžiku uplatnění reklamace do doby, kdy je kupující povinen zboží po skončení opravy převzít se do záruční doby nepočítá.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, zejména zboží textilního tj. dobou po kterou může být při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání vydržet.

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je potvrdit kupujícímu přijetí reklamace emailem, SMS, telefonicky, případně jiným vhodným způsobem, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozdějí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako kdyby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou.

Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícíh předat zboží k opravě třetí osoběš. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačného data, a byl-li v tétodobě alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Článek 5

Rozpor s kupní smlouvou

V případě že zboží při převzetím kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou.

Není-li takový způsob možný, může kupující považadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. to neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, kteý se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Článek 6

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je v takovém případě povinen vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží poze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Není-li výše uvedený způsob možný, může kupující žádat přiměřenou slevuá z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u textilního zboží zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách, nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři neodstranitelné vady, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Článek 7

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné. kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Článek 8

Zboží prodávané za nižší ceny

Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávany jen za nižší ceny. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu a upřesnit o jakou vadu jde. Za vady zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.Vyskytne-li se u zboží prodávaném za nižší cenu skyrá vada, která brání z fuknčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 2,3,4,5,6 a 7 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použítí k danému účelu, má kupující právo napřiměřenou slevu z ceny zboží. U metrového textilu má kupující nárok za každou vadu na přidání 10 cm látky zdarma, nebo snížení ceny u požadované metráže o částku rovnající se 10 cm zboží.

Článek 9

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítně jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce z oboru a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace.V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní isnpekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 , internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Formulář pro reklamaci bude zaslán na požádání elektronicky.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014