Reklamační řád

 Reklamační řád

Pavel Moravec

IČO: 88708438,  Pražská 79, 417 63 Žalany

DIČ: CZ9111083124

 

Tento "REKLAMAČNÍ ŘÁD" je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Pavel Moravec, provozovatele internetového obchodu www.patchworobchod.cz , IČ 88708438 se sídlem Pražská 79, 417 63  Žalany (dále jen prodávající). Reklamační řád popisuje postup jakým způsobem postupovat při reklamaci zboží zakoupeného na internetovém obchodu prodávajícího www.patchworkobchod.cz.

 

Uvodní ustanovení

Práva upujícího z vadného plnění (dále jen "reklamace") musí   být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačnímřádem. Tento reklamační řád je v souladu se zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  v platném znění a v souladu se zák. č. 634/1922 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

Záruka a reklamace

1. Záruka začíná běžet okamžikem převeztí zboží spotřebitelem

2. Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců.

3. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má výrobek při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením, nebo mechanickým poškozením.  (Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, zejména zboží textilního tj. dobou po kterou může být při správném užívání a údržbě, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a intenzitě užívání vydržet)

5. Při praní či čištění respektuje symboly uvedené výrobcem na etiketě, případně uvedené prodejcem u zboží.

6. Reklamaci je možné uplatit:

a) poštou, zašlete  jako obyčejný balík na adresu kamenné provozovny Pražská 79, 417 63 Žalany

b) zasláním elektronicky prostřednictívm prostředku komunikace na dálku internet na emailovou adresu patchworkobchod.cz@gmail.com, kdy reklamační list bude na požádání zaslán elektronicky.

7. Náklady na dopravu výrobku od postřebitele k prodávajícímu hradí spotřebitel, náklady na zaslání reklamovaného výrobku zpět hradí prodávající.

8. Reklamované zboží, prosíme řádně zabalte, aby při přepravě výrobku nedošlo k dalšímu znehodnocení výrobkku a přiložte přiložte reklamační list (pokud jste jej již nezaslali prostřednictvím emailové korespondence).

9. Reklamační list vyplně dle jeho obsahu (důležité: uveďte popis vady, jakým způsobem požadujete reklamaci vyřídit a kontakt na Vás)

10. Reklamaci vyřizujeme v souladu s ustanovením §19 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění.

11. Spotřebitel musí v případě reklamace vadného zboží nějakým vhodným způsobem prokázat, že zboží bylo zakoupeno v našem internetovém obchodě www.patchworkobchod.cz nebo v kamenné provozovně (např. dolad o zakoupení výrobků, dodací list, výpis o bezohotovstní platbě, atd.)

12. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozdějí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako kdyby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

13. Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu zboží nelze považovat a reklamaci uplatnit v případě že:

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného užívání, skladování, nesprávného zásahu, či mechanického poškození,

  • změna vlastností zboží vznikla v důsledku neprováděné nutné údržby nebo v důsledku jejich nesprávného provádění

  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena

  • zboží je zcela opotřebeno v rámci své užitné hodnoty

14. Kupující by měl uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, u metrového textilu ještě před jeho rozstříháním. Nepovoluje-li povaha vady materiálu její zjiíštění ještě před zpracováním metrového textilu, je kupující povinen přerušit jeho další zpracování ihned po zjištění vady.V případě, že kupující bude i po zjištění vady nadále pokračovat v jeho zpracování a způsobí tak rozsáhlejší poškození nemusí být reklamace uznána. Reklamace rovněž nemusí být  uznána, pokud bude kupující ostatní zboží po zjištění vady i nadále používat a způsobí tak rozsáhlejší poškození.

 

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitějších případech do třech pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Prodávající je potvrdit kupujícímu přijetí reklamace emailem, SMS, telefonicky, případně jiným vhodným způsobem, ve kterém uvede čas a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytknuté vady a způsob a lhůtu vyřízení reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízená bez zbytečného odkladu, nejpozdějí do 30 dnů ode dne uplatnění reklamce, pokud se kupující s prodávajícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako kdyby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Prodávající je oprávněn rozhodout o reklamaci sám a není povinen vyhovět žádosti kupujícího o posouzení oprávněnosti reklamace třetí osobou.

Kupující nemůže bez souhlasu prodávajícíh předat zboží k opravě třetí osoběš. V takovém případě ztrácí kupující nárok na bezplatné provedení opravy.

Kupující je povinen převzít zboží k datu uvedeném na potvrzení o vyřízení reklamace. nevyzvedne-li si kupující zboží do šesti měsíců od vyznačného data, a byl-li v tétodobě alespoň jednou vyzván k převzetí zboží, má prodávající právo zboží zlikvidovat.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě že zboží při převzetím kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou.

Není-li takový způsob možný, může kupující považadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. to neplatí, pokud kupující o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, kteý se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

Odstranitelné vady

Vady, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být řádně provedena ve stanovené lhůtě jsou vady odstranitelné. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je v takovém případě povinen vadu bezplatně a bez zbytečného odkladu odstranit a zboží opravit. Kupující může požadovat výměnu zboží poze v případě, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné.

Není-li výše uvedený způsob možný, může kupující žádat přiměřenou slevuá z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.

V případě, že se u textilního zboží zboží projeví stejná odstranitelná vada i po předchozích nejméně dvou opravách, nebo vyskytnou-li se u zboží současně alespoň tři neodstranitelné vady, má kupující stejná práva jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Neodstranitelné vady

Vady, které nelze odstranit, a které brání řádnému užívání textilního zboží, jsou vady neodstranitelné. kupující je v takovém případě oprávněn požadovat výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

V případě jiné neodstranitelné vady věci, která však nebrání v jejím užívání, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

 

Zboží prodávané za nižší ceny

Zboží, které má vady, jež nebrání, aby mohl být výrobek užíván k určenému účelu, musí být prodávany jen za nižší ceny. Prodávající je povinen upozornit kupujícího, že výrobek má vadu a upřesnit o jakou vadu jde. Za vady zboží, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.Vyskytne-li se u zboží prodávaném za nižší cenu skyrá vada, která brání z fuknčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladus tímto reklamačním řádem.. Pokud se vyskytne na zboží prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použítí k danému účelu, má kupující právo napřiměřenou slevu z ceny zboží. U metrového textilu má kupující nárok za každou vadu na přidání 10 cm látky zdarma, nebo snížení ceny u požadované metráže o částku rovnající se 10 cm zboží, případně výměně vadného zboží nebo jeho vrácení prodávajícímu a navrácení kupní ceny.

Řešení sporů

V případě, že prodávající reklamaci odmítně jakožto neoprávněnou, nebo dojde-li v průběhu reklamačního řízení k jinému sporu, je kupující oprávněn obrátit se na soudního znalce z oboru a vyžádat si u něj posudek o oprávněnosti reklamace.V případě, že výše uvedený znalecký posudek prodávající neuzná, případně předloží kupujícímu posudek s odlišným výrokem, mají obě strany právo obrátit se na příslušný soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní isnpekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 , internetová adresa: http://www.coi.cz

 

Formulář pro reklamaci bude zaslán na požádání elektronicky.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2014

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů