Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) fyzické osoby Pavel Moravec, se sídlem Pražská 79, 417 63  Žalany     , identifikační číslo: 88708438      , zapsané v živnostenském rejstříku Magistrátu města Teplice č.j.: MgMT031007/2012 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")  vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.patchworkobchod.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese       (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3. Kupující je sptořebitel nebo podnikatel.

1.4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo výkonu svého povolání uzavírá smlouvus prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná přiobjednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.6.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek, viz. §1751 ods. 1 občanského zákoníku. 

1.7.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.8.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. uživatelský účet

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než  12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteruaprodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení §1732 dost. 2 občankého zákoníku se nepoužuje.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny  zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.  Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské Republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-                         objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-                         způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-                         informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „     “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. V souladu s ustanovením §1827 bod 1 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, pričemž se tyto náklay neliší od zákaldní sazby.

4. cena zboží a Platební podmínky

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese      ;

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.: 2700321891/2010, vedený u společnosti Fio BAnka, a.s. - pro platby v České Republice

pro platby ze Slovenské Replubliky - Fio banka, a.s. 2700321891/8330

IBAN: CZ48201000002700321891

SWIFT:FIOBCZPPXXX              

(dále jen „účet prodávajícího“);

v hotovosti v kamenné  provozovně 28 .října 420/4, 415 01 Teplice

v hotovosti na dobírku přepravci zboží

 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  7 kalendářních  dnů od odeslání podkladů k úhradě prodávajícím kupujícímu.

4.4. Prodávající nepoužaduje od kkupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.  4.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení §2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. odstoupení od kupní smlouvy

5.1.     V  souladu s ustanovením §1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůte čtrnácti dnů.  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 odst. d zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo  pro jeho osobu,(metráž, rouna, výztuhy), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů, jakkož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzravřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možnévrátit zpět.

5.1.1. V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. do čtrnácti Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jinéna adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího      .

5.3.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kuující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s nvrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na vrácení zboží podle par. 1837 odst. d) kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů (14) od oznámení odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávajíc od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupíli kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupoit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím  a kupujícím uzavřena s rozvazující podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. přeprava a dodání zboží

6.1.      Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího jsou li prodávajícím vydány.

7. odpovědnost za vady, Záruka

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, §2099 až 2177 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.1.1. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 občanského zákoníku je kupující (spotřebitel) oprávněn uplatnit zprávo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvacetičtyř měsíců od převzetí.

7.1.2. Při prodeji výrobku kupujícímu, který nakupuje jako podnikatel a nechá na fakturu napsat svoje IČO, se na kupujícího nevztahuje ochrana spotřebitele. V tomto případě prodávající odpová ze zákona pouze za vady, které má výrobek v okamžiku převzetí (a to i když se projeví později). Na takto prodané výrobky je délka záruční doby dle dohody mezi prodávajícím  a  kupujícím - tato je stanovena prodávajícím při nákupu na www.pachworkobchod.cz na dvacetčtyř  měsíců od převzetí.

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době kdy kupující zboží převzal:

7.2.1 má zboží vlastnosti, kteé si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekává s ohledem na povahu zbožía reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vztahu nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu navadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsoboené jeho obyklým užíváním, u použitého zbožína vadu odpovídající míře opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, máse za to,že zboží bylo vydné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců do převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny, v níž je  přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do třiceti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená pdole druhu výrobku či služby potřebná k odpornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokudse prodávají se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7.7. Další práva a povnnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží  zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.3.      Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.4.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. e občanského zákoníku.

8.5.      Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.6.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezemém rozsahu mimo jiné dozr nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná  Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

9. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1. Svou inforamační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu č. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kkupní smlouvě a pro účely plnění o veřejnoprávních povinností  prodávajícího plní prodávajíc prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svýchosobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adrea elektronické pošty (dále vše jen jako společně "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace p ráv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací o obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, které by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere navědomí, že jepovinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) .provádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

.9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujícíh zboží nebudou osobní pdaje prodávvajícím bez předchozíh souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobně neuatomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskutnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující mohl domnívat, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5.) prodádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozpouru s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou -li osobní údaje nepřesně s ohledem na účel jejich zpracování může:

9.8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

    1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

    2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

10.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.2.  Zpráva je doručena:

  • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Poud vztah založený kupní smoluvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztahu se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nich se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volny práva jinak použila ustanovení čl. 6 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ESú č. 593/2008 ze dne 17.6.2008 o  právu rozhodném pro sluvní závaziové vztahy (Řím I).

12.2. je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovní nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlluvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu zaslán na použádání na adresu jeho elektronické pošty.

11.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 28. října 420/4, 415 01 Teplice , adresa elektronické pošty  patchworkobchod.cz@gmail.com    , telefon +420774538608.

 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin    

V  Žalanech     dne 09.01.2019 

                                                                                                                

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů